1 GENERELT

1.1 Avtalen, som består av de generelle avtalevilkår i teksten nedenfor samt vilkårene på avtalens forside, regulerer forholdet mellom

Lenvik Kabel-TV as (heretter omtalt som ”utleier”) og den enkelte kunde (heretter omtalt som ”leieren”).

1.2 Avtalen forutsetter at leieren/dennes husstand direkte eller via beboersammenslutning har tegnet gyldig avtale med utleieren om kabel-tv abonnement med grunnpakke. Videre må den eventuelle beboersammenslutningen også ha inngått avtale med utleier om overføring av de tjenester avtalen omhandler.

1.3 Tilfredsstillende infrastruktur er også en forutsetning for avtaleinngåelse, og utleieren tar i så måte ethvert forbehold. For leveranse av tilleggstjenester forutettes blant annet at leierens/kabel-tv abonnentens eget kabelnett er i samsvar med de til en hver tid gjeldende forskrifter for kabel-tv. Bedre lyd og bildekvalitet enn det som med rimelighet må kunne forventes ut fra standarden på kabelnettene kan ikke kreves.

1.4 Videre forutsettes at leierens eventuelle datamaskin, tv-apparat så vel som telefonlinjer holder en standardsom muliggjør utnyttelsen av tilleggstjeneste, herunder utleieenhet og tilhørende tjenesteytelse. Med utleieenhet menes eksempelvis modem, hub, etc. Med tilhørende tjenesteytelse menes tjenester leier tegner særskilt abonnement på.

1.5 Avtale kan kun inngås av myndige personer og/eller juridiske personer. Utleier har rett til å foreta kredittprøving og kan nekte leier til å inngå avtale/være avtalepart dersom resultatet av kredittprøvingen er negativ. Utleier har også rett til å nekte leier rett til å inngå avtale/være avtalepart dersom tidligere abonnentsforhold er vesentlig misligholdt.

1.6 De til en hver tid gjeldende priser, gebyrer og annet er nærmere omtalt og forklart på utleiers nettsted. Leier er inneforstått med at avtalevilkår skal leses før avtaleinngåelse. Avtalevilkår finnes på utleiers nettsted, evt gis informasjon på

tlf. 778 44544

 

2.0   VEDERLAG, OPPGJØR, GEBYRER MV.

2.1 Vederlag beregnes fra det tidspunkt leier har mottatt utleieenheten. Vederlaget faktureres deretter forskuddsvis på kvartalsvis basis dersom ikke annet er særskilt er avtalt.

2.2  Størrelsen på vederlaget fremgår av kontraktens forside. Når eventuelle kampanjeperiode er utløpt, fastsettes for øvrig vederlagets størrelse ihht de ordinære betingelser. Abonnementet blir automatisk fornyet etter eventuelle avtaleperioders utløp.

2.3 Leier kan til en hver tid øke/endre tjenestetilbudet ved å kontakte utleiers kundesenter. Endring kan medføre justering av vederlaget samt gebyr.

2.4 Vederlag og gebyr i denne avtalen kan justeres av utleier.

2.5 Manglende betaling medfører automatisk stengning 14 dager etter fakturaens forfall. Betaling etter stenging gir ingen rett til refusjon for uteblitt tjeneste i stengingsperioden. Dersom tjeneste er stengt som følge av leierens mislighold, vil utleier normalt gjenåpne tilknytningen når det forhold som begrunnet stenging er dokumentert rettet. Kunden vil bli belastet for stengning/åpning iht de til enhver tid gjeldende bestemmelser om vederlag og/eller gebyr.

 

3 LEIERS FORPLIKTELSER

3.1 Leierens generelle forpliktelser

3.1.1 Utleieenheten utleveres til leieren sammen med bruksanvisning og nødvendig tilbehør for montering. Leieren plikter å behandle utleieenheten med største forsiktighet og i samsvar med de instruksjoner som er utlevert sammen med utleieenheten. Det er forbudt å åpne utleieenheten, eller på annen måte gjøre inngrep i denne. Et slikt inngrep vil kunne medføre erstatningsansvar, og anses også som vesentlig mislighold av denne avtalen.

3.1.2 Tap eller skade på utleieenheten skal straks varsles til utleier. Leier er ansvarlig for ethvert tap og enhver skade på utleieenheten så lenge den er i leierens besittelse. Hvis mulig, bør leieren forsikre utleieenheten som en del av hjem-og innboforsikring. Leierens ansvar ved slikt tap eller skade beløper seg normalt til den enhver tid gjeldende pris for gjeldende utleieenhet/utstyr.

3.2 Særlige forpliktelser internett.

3.2.1 Internett-tjenesten via kabel er kun ment for enkel og generell privat bruk. Tjenesten er ikke tilpasset bruk for bedrifter med de krav til sikkerhet som dette krever. Leieren plikter å ha satt seg inn i og må følge vanlige nettregler. Internett-tjenesten via kabel skal ikke benyttes til å drive egne servertjenester – herunder, men ikke begrenset til; web, ftp, e-post, nntp, dhcp, eller proxyserver. Utleier forbeholder seg rett til å overvåke tjenesten for å forebygge og avdekke eventuell misbruk. Misbruk og overtredelse av nettregler vil uten forvarsel og uten kompensasjon – kunne medføre frakobling for kortere eller lengre tidsrom.

3.2.2 Leieren kan ikke distribuere internettaksess til andre husstander, enheter eller adresser. Leier kan heller ikke selge noen av utleieenhetene, leie eller låne disse ut, pantsette eller utnytte disse på annen måte som er til hinder for utleieres eiendomsrett, eller formålet med leieavtalen.

3.2.3 Leier forplikter seg til ikke å foreta uautorisert inntregning i de dataressurser tjenesten gir tilgang til ved gjetting av passord eller liknende, eller på annen måte uberettiget tilegne seg aksess eller informasjon. Det samme gjelder ethvert annet forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre datasikkerheten.

 

4 UTLEIERS FORPLIKTELSER

4.1 Utleiers generelle forpliktelser

4.1.1 Utleieenheten med tilleggsutstyr er utleiers eiendom. Utleier forbeholder seg rett til kreve utstyret tilbakelevert i bytte med annen utleieenhet.

4.1.2 I avtaleperioden vil utleier utbedre feil eller mangler på utleieutstyret vederlagsfritt. Dette gjelder likevel ikke feil eller mangler som skyldes:

- Mangelfull installasjon av modem der kunde har gjort installasjon på egen hånd.

- Leierens inngrep i utleieenheten i strid med denne avtalens punkt 3.1.1

- Reparasjoner, utført av andre enn ”utleier” eller dennes representant, på utleieenheten eller kabelnettet internt i boenheten eller boligsammenslutningen.

- Ytre påvirkninger, herunder svikt eller feil ved strømforsyning eller lynnedslag.

- Andre forhold utenfor utleiers kontroll.

4.1.3 Ved feil som utleier plikter å utbedre, har leier rett til annen utleieenhet. De opprinnelige leiebetingelsene vil fortsatt være gyldig. Forholdsmessig refusjon i leiebeløpet kan kreves dersom årsaken til feilen eller selve feilen forelå ved levering.

4.1.4 Reparasjon av utleieenhet må kun utføres av utleier eller utleiers representant. Leier må selv besørge transport av utleieenheten for reparasjon og innbytte iht retningslinjer spesifisert av utleier. Viser det seg at feil skyldes forhold hos leier, må leier selv betale omkostningene.

4.1.5 Ved avbrudd av aksess som skyldes forhold innenfor utleiers kontroll, har leier rett til forholdsmessig fradrag i den delen av vederlaget som er direkte knyttet til internettaksessen. Fradrag gis fra første virkedag etter at leieren har meddelt feilen til utleier dersom feilen vedvarer utover 48 timer etter denne meddelelsen.

4.1.6 Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for forhold som er utenfor utleiers kontroll, herunder men ikke begrenset til;

- Atmosfæriske forstyrrelser

- Sendingsforstyrrelser som oppstår i forbindelse fra programleverandør, opplink, satellitt- eller mottakerutstyr hos leier.

- Avbrudd i sendingen som skyldes nødvendig vedlikehold, skade på kabelnettet, strømbrudd og andre tekniske problemer, herunder ekstern og intern støy.

- Offentlige reguleringer, offentlige tiltak eller liknende forhold.

- Feil og mangler ved leiers datamaskin eller kabel-tv abonnentens/boligselskapets kabelnett.

- Avbrudd som følge av at feil i kabelnett ikke er utbedret. Dette gjelder kun i de kabelnett hvor utleier ikke har vedlikehold og service.

- Leier selv har forvoldt skade som er årsak til avbruddet.

- Forhold som etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper er å anse som force-majeure.

4.1.7 Utleier forbeholder seg retten til å konfigurere utleieutstyr og programvare i utleieenheten samt endringer i tilsvarende og/eller tekniske forhold..

4.2 Særlige forpliktelser internett.

4.2.1 Utleier skal sørge for at Leier for tilgang til internett ihht denne avtalen. Den ned- og opplastingshastighet leier til enhver tid vil oppnå, avhenger av trafikk i kabelnettet og på internett. Utleier garanterer derfor ikke at leier alltid vil oppnå den hastighet som er oppgitt på avtalens forside.

4.2.2 Leier står fritt til å benytte brukerabonnementer fra andre leverandører selv om leier har tilgang til utleiers brukerabonnement. Utleiers utgående e-postserver bør likevel alltid benyttes uavhengig av hvilket brukerabonnement som benyttes.

 

5 ANGRERETT

5.1 Ved kjøp av tjenester og varer utenfor fast utsalgssted (messer o.l) eller ved kjøp via web eller aktivt oppsøkende telefonsalg, har kunden angrerett i henhold til lov om angrerett av 21. desember 2000 nr. 105. I de tilfeller (gjelder ikke aktivt telefonsalg) hvor angrerettsloven kommer til anvendelse og installasjon/påbegynnelse av den bestilte varen er før fristens utløp, forbeholder Lenvik Kabel-TV seg retten til å fakturere kunden for de faktiske utgifter knyttet til påbegynnelse samt medgåtte materialer og eventuell installasjon av den bestilte tjeneste/vare.

 

6 OPPSIGELSE

6.1 Leier kan si opp avtalen når som helst dersom annet ikke er avtalt. Oppsigelsesperioden er 2 måneder. Oppsigelse skal skje ved henvendelse til utleiers kundesenter. Har leier inngått avtale med tidsbestemt opphør, og leier sier opp avtalen før avtaleperioden utløper, foretas et etteroppgjør. Leier vil belastes et oppsigelsesgebyr iht gjeldende satser. Dersom spesialrabatter ved kampanjer el er gitt ved avtaleinngåelse, vil også dette beregnes og belastes leier i forbindelse med etter oppgjøret.

6.2 Utleier kan når som helst si opp avtalen skriftlig. Oppsigelsesperioden er 2 måneder. Ved utleiers oppsigelse tilbakebetales en forholdsvis del av forskuddsbetalt leie.

 

7 HEVING

7.1 Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. At forfalt leie ikke er betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav, anses alltid som vesentlig mislighold.

7.2 Dersom utleier hever avtalen, er leier forpliktet til å betale alle forfalte leieterminer. For tilbakelevering av utleieenhet gjelder reglene som nevnt under punkt 8.1

 

8 RETUR AV UTLEIEENHET

8.1 Ved opphør av avtalen – uansett opphørsgrunn er leier forpliktet til å tilbakelevere utleieenhet til utleier iht de enhver tid gjeldende rutiner. Dersom tilbakelevering ikke er skjedd innen 10 dager etter avtalens opphør kan utleier for leiers regning og risiko hente utleieenheten hos leier. Månedsleie løper frem til tilbakelevering er skjedd. Ved henting påløper et gebyr iht de til enhver tid gjeldende satser.

 

9 UTLEIERS ANSVAR

9.1 Utleiers ansvar følger av de alminnelige erstatningsbestemmelser i norsk rett, likevel slik at det kun er leiers dokumenterte og direkte tap begrenset oppad til en måneds leie som kan kreves dekket.

 

10 OVERDRAGELSE AV AVTALE

10.1 Utleier har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i denne avtalen til tredjemann.

 

11 TVIST

11.1 Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal avgjøres av de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting.

 

12 ENDRINGER I VILKÅRENE

12.1 Utleier har rett til å endre vilkårene i denne avtalen med ikrafttredelse to måneder etter at informasjonen/ endringene er lagt ut på web. Leier oppfordres til å holde seg løpende informert om eventuelle endringer på utleiers internettside. Kun vesentlige vilkårsendringer og endringer til leiers ugunst meddeles leier direkte via post eller e-post.

12.2 Dersom utleier utfører vesentlige endringer i pris og kapasitet, eventuelt fjerner abonnementsalternativ som gir stor prisendring for leietaker, forplikter utleier seg å gi informasjon om dette minst 2 måneder i forveien. Leietaker kan da si opp sitt abonnement før endring trer i kraft. Dette selv om leietaker har signert avtale med bindingstid.


Kundeservice


Tlf: 778 44 544


kontakt@lenvikkabeltv.no


facebook.com/lenvikkabeltvVi tilbyr fjernhjelp


Trykk

 FJERNHJELP 
Nå kan du følge oss på Facebook


 Adresse:

Hallveien 2

Postboks 33

9370 SILSAND


Copyright © 2012. All Rights Reserved.